főlap

2.1.1. Éghajlat

A Szigetköz éghajlata kontinentális jellegű medenceéghajlat. A hőmérséklet ingadozása nagyobb, mint a Kisalföldet környező domb- és hegyvidéken, csapadéka kevesebb, eloszlása nyári maximumot és téli minimumot mutat. Az Alföldhöz viszonyítva hőmérséklet-ingadozása kisebb, csapadéka valamivel több, csapadékeloszlása egyenletesebb, aminek oka az Atlanti-óceánhoz való közelebbi fekvésében keresendő. A Szigetköz éghajlatának vizsgálatánál a Kisalföld éghajlatának fő jellemvonásaiból kell kiindulni, mert – részterületként - ezzel a legszorosabb kapcsolatban van, és csak néhány vonásban tér el tőle.

A két magyar alföld éghajlati különbsége az Atlanti-óceántól való távolság különbözőségéből fakad. A Kisalföld középső része 1100 km távolságra fekszik az Atlanti-óceántól, az Alföld viszont 1300 km-re, ami mintegy 20%-os távolságnövekedést jelent. Magyarország éghajlatának kialakításában igen nagy szerepet játszanak a nagy légköri hatásközpontok (például az észak-atlanti minimum, vagy a kelet-európai téli maximum). Az észak-atlanti minimum hatásaként érkező óceáni levegőtömegek előbb érik el a Kisalföldet, mint az Alföldet, ahová gyakran el sem juthatnak, másrészt az óceáni eredetű légtömegek eredeti tulajdonságaikat is jobban érvényesítik a Kisalföldön, mint az Alföldön. Az óceáni légtömegek az Alpok eltérítő hatása miatt leggyakrabban a Duna völgyén, a Dévényi-kapun keresztül érkeznek, és így először a Kisalföldet érik el. Az ellenkező irányból, Kelet-Európából többnyire télen áramló hideg légtömegek késve és jelentős módosulással érkeznek a Kisalföldre. Meg kell azonban jegyezni, hogy vannak olyan esetek is, amikor az északi hideg légtömegek a Morva-kapun és a Dévényi-kapun keresztül hamarabb érik el a Kisalföldet, mint az ország keleti részét.

A Kisalföld - és benne a Szigetköz - Atlanti-óceánhoz, a nyugati légköri hatásközpontokhoz (izlandi minimum) való közelebbi fekvése idézi elő a terület sajátos, az Alföldéhez képest több óceáni hatást is tükröző éghajlatát.

1. Napsugárzás

A legfontosabb éghajlati tényező a napsugárzás. Különösen fontos lenne a ki- és besugárzás mérése és ezekből a sugárzási mérleg megállapítása. Minthogy mérési adatok nem állnak rendelkezésre, helyettük a napfénytartalom adataival jellemezhetők a terület sugárzásviszonyai. A Szigetköz területén ugyan ezek ezeket az adatokat sem mérik, de a közvetlen közeli területről, Mosonmagyaróvárról és Győrből rendelkezésre állnak adatok. (Mosonmagyaróvár a Szigetköz nyugati fele mellett, Győr pedig a keleti fele mellett fekszik úgy, hogy Győr néhány városrésze, Révfalu, Kisbácsa, Bácsa már a Szigetköz területére nyúlik át.)

1. TÁBLÁZAT
A napfénytartam havi és évi összegei órában
Győr adatai az 1958-1975. évekre, Mosonmagyaróvár adatai az 1901-1975. évekre vonatkoznak
(az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai, In.: Göcsei I., 1979).

Állomás

Hónap

Év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Győr

58

83

124

180

243

242

270

250

193

143

65

51

1902

Mosonmagyaróvár

57

79

137

184

243

253

273

255

190

132

63

45

1911

A Szigetközben a napfényes órák száma évi 1900-2000 között van, de a 2000 órát sehol sem éri el. Jellemző, hogy az egyforma napfénytartalmú helyeket összekötő vonalak a Dunántúl nyugati részén majdnem pontosan É-D irányúak, tehát az Atlanti-óceán felé haladva a borultság mértéke nő. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a tényleges napsütés a lehetséges napfénytartamnak a felét sem éri el, mert ez Mosonmagyaróváron mindössze 43%. A tenyészidőszakban valamivel kedvezőbb ez az arány, mert a tenyészidőszak lehetséges napfényes óráinak 53%-ában részesül Mosonmagyaróvár, ami a Szigetközben is az átlagnak felel meg.

Az 1. táblázatból látható, hogy a legkevesebb napsütést decemberben, januárban és novemberben kapja a terület. Ez a Kárpát-medencében uralkodó átlagos viszonyoknak felel meg.

Dobosi Z. és Takács L. kimutatta, hogy a napfénytartam és a besugárzás évi összege között szoros kapcsolat van. Számításuk szerint a Szigetköz Magyarországnak ahhoz a területéhez tartozik, ahol az évi besugárzás összege 102-104 kcal/cm2, más adatok szerint valamivel nagyobb ez az érték, 104-106 kcal/cm2 (Hajósy F., 1962).

2. Légnyomás és szél

A szélviszonyok megértéséhez szükséges a légnyomáshelyzet ismerete. Magyarországon az egész év folyamán az Alföldön alacsonyabb, a Kárpát-medence szélei felé magasabb légnyomás uralkodik. Az Alpok hatására általában magas a légnyomás az ország nyugati határvidékén. A Szigetköz is a magasabb légnyomású területek közé tartozik.

Ezeknek a légnyomásviszonyoknak a nyugati szél felel meg, de természetesen csak a magasban, mert a föld felszínén a domborzat nagymértékben befolyásolja a szél irányát. Télen, amikor a keleti nagy anticiklon a Kárpát medencére is gyakran kiterjeszti uralmát, gyakoribbak a keleties szelek. A nyugati szelek a nyári félévben uralkodók. A nyugatias szelek a Duna völgyében a Dévényi-kapun keresztül érkeznek. Európa nyugatias légáramlása, legyen az Ny-i, DNy-i vagy ÉNy-i, itt találja meg a legkönnyebben járható utat a Kárpát-medence belsejébe. Ezért jellemző a Szigetközre az ÉNy-i szél.

2. TÁBLÁZAT
A szélirányok gyakorisága Mosonmagyaróvárott százalékban, 1921-1975
(Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján, In: Göcsei I., 1979)

 

É

ÉK

K

DK

D

DNy

Ny

ÉNy

Szélcsend

Mosonmagyaróvár

9

4

4

15

10

7

7

31

13

Az adatokból látható az ÉNy-i szél kiemelkedő szerepe, ami a bárikus helyzet és a domborzat hatására alakul ki. Ez a szélirány az uralkodó az év minden hónapjában, a legnagyobb értékkel júliusban (44,6) és a legkisebbel októberben (29,0) jelentkezik. Mellette jelentős a DK-i szél. Leggyakoribb decemberben (23,2), legritkább júliusban (10,4). .

A Kisalföld belseje felé haladva változik a szélirány is. Ezt mutatják Győr adatai, amelyeket a 3. táblázat tüntet fel.

3. TÁBLÁZAT
A szélirányok gyakorisága Győrött százalékban, 1921-1975
(Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján, In: Göcsei I., 1979)

 

É

ÉK

K

DK

D

DNy

Ny

ÉNy

Szélcsend

Győr

12

5

6

16

9

13

11

24

4

A szél irányán kívül fontos jellemző a szél erőssége is. Mosonmagyaróvár szélsebességi megfigyelései alapján megállapítható, hogy Magyarország legszelesebb területe a Szigetköz. Az átlagos szélsebesség 3,5-2,0 m/s között változik (Bacsó N., 1959).

3. Páratartalom, borultság

Földrajzi szempontból jelentős a relatív páratartalom, amely a telítettség mértékét és az ezzel fordított arányban levő páraéhség nagyságát százalékban fejezi ki. A Szigetközben a viszonylagos nedvesség bemutatására Mosonmagyaróvár és Győr adatait használhatjuk fel, amelyeket a 4. táblázat tartalmaz.

A relatív nedvesség valamivel nagyobb a Szigetközben, mint az Alföldön. A relatív nedvesség évi menete nem különbözik az ország többi területétől, mert a maximum itt is decemberben, a minimum júniusban, illetve júliusban van.

4. TÁBLÁZAT
A relatív nedvesség középértékei százalékban, 1901-1975
(Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján, In: Göcsei I., 1979)

Állomás

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Év

Mosonmagyaróvár

80

78

76

70

70

69

69

71

73

76

80

82

75

Győr

82

81

74

70

70

68

67

69

74

78

81

84

75

A Szigetköznek Atlanti-óceánhoz közelebbi fekvése az oka annak, hogy ez a terület Magyarország egyik legborultabb vidéke. A felhőzet évi átlaga mindenütt meghaladja a 60%-ot.

4. Hőmérséklet

A hőmérsékleti viszonyok alakulására a sugárzásnak és a légcirkulációnak van nagy hatása. A tengerszint feletti magasság nem jelentős, mert a területen nagyobb magasságkülönbségeket nem találunk.

Az évi középhőmérséklet a Szigetközben 10°C körül van. A Szigetköz K-i felében 10°C feletti, Ny-i felében 9,5-10,0°C közötti értékeket számítottak, s csak a legnyugatibb részen mértek 9,5°C alatti értéket.

Az 1951-2000 évekre a hőmérséklet alakulását – az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján - az ábrák mutatják.


2.1.1.1. ábra
A hőmérséklet változása

A hőmérsékleti minimumok középértékei tekintetében a Szigetköz Magyarország egyik legkedvezőbb területe, mert az átlagos évi minimum mindenütt -17°C fölött van. A nyári maximumok tekintetében azonban már nem ilyen kedvező a helyzet, mert a 33-34°C-os átlagos maximumok elmaradnak az Alföld adatai mögött. A Szigetköz, illetve a Kisalföld éghajlata kiegyenlítettebb, mint az Alföldé, amit a hőmérsékleti szélsőségek gyakorisága is bizonyít. A múlt század első 50 éve alatt Mosonmagyaróvárott 33 esetben volt a hőmérsékleti maximum 35°C felett, míg Túrkevén 121 esetben. Mínusz 20°C alatti napi minimum Mosonmagyaróvárott csak 22, Túrkevén pedig 56 alkalommal fordult elő (Hajósy F., 1962). Ugyanez állapítható meg, ha a fagyos, téli, zord, valamint a nyári, hőség- és forró napok számát vetjük össze a Szigetközben és az Alföldön.

Az elmúlt században a legnagyobb meleget, 38,3°C -ot Mosonmagyaróvárott mérték 1950. július S-én, a legnagyobb hideget, -28,5°-ot pedig 1929. február 11-én. Az abszolút ingás tehát 66,8° , ami tekintélyes különbséget jelent.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a legnagyobb lehűlés és a legnagyobb felmelegedés a Szigetközben alig különbözik az Alföldétől. A különbségek a szélsőségekben nem annyira az értékek nagyságában, hanem azok gyakoriságában számottevők.

5. Csapadék

Az Alföld és a Kisalföld hazánk legszárazabb tájai. A Szigetköz a Kisalföld legszárazabb részét foglalja el. Míg a Rábaköz évi átlagos csapadék mennyisége 600 mm, a Kisalföld D-i és Ny-i peremén 600-650 mm, addig a Szigetköz K-i részén ez az érték 550 mm alatti. A Szigetköz Ny-i része valamivel több, 550-600 mm csapadékot kap. A csapadék mennyiségének alakulását az 1951-2000 évekre - az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján - a 4. ábra mutatja.


2.1.1.2. ábra
A csapadék eloszlása

A csapadék évi menete nagyjából hasonló az országoshoz: azaz a legtöbb csapadék nyáron hullik, s a tél a legszárazabb évszak. Ha Győrzámoly adatait összevetjük Túrkeve csapadékadataival, azt tapasztaljuk, hogy a csapadék mennyisége szempontjából alig van különbség a kettő között. A csapadék eloszlásában azonban két különbség is adódik: az egyik, hogy a Szigetközben, azaz Győrzámolyon egyenletesebb a csapadékeloszlás a két szélső hónap összevetése alapján (Győrzámolyon márciusban 31 mm, júliusban 54 mm; Túrkevén januárban 25 mm, júniusban 64 mm a csapadék mennyisége) a másik, hogy a csapadékmaximum Túrkevén júniusban, a Szigetköz Ny-i felében pedig júliusban van. Jellegzetesség még az is, hogy augusztusban és szeptemberben a Szigetköz több csapadékot kap, mint az Alföld.

A csapadékos napok (1 mm-t elérő és meghaladó csapadékmennyiség) száma 85-90 között változik. Ilyen szempontból a Szigetköz viszonyai nagyon hasonlítanak az Alföldéhez.

A havas napok száma 20-25 között van. Az első havazás november 15-20 között jelentkezik. Az utolsó hó március 20-25 között hullik le. Az egyes években ettől lényeges eltérés lehetséges.

A havas napok száma mellett fontos mutató a hótakaró, amely mind a közlekedésben, mind a mezőgazdaságban szerepet játszik. A hótakarós napok száma 40, több, mint az Alföldön (30-35 nap). Az első hótakaró december elseje, az utolsó március elseje körül jelentkezik. Az így adódó 90 napból csak 40 napig van hótakaró, ami arra mutat, hogy a leghidegebb hónapban is több a hótakaró nélküli nap, mint a hótakarós.

A szárazság és a nedvesség fokának jellemzésére azonban nem elegendő a csapadékmennyiség adata, mivel az a talaj vízkészlete, ennek változása, a talaj vízkapacitása mellett éghajlati elemektől, elsősorban a hőmérséklettől és a párolgástól, ill. a növények párologtatásától, az evapotranspirációtól függ.


tovább:  Hidrológia